Zásady spracovania osobných údajov

Definície pojmov
Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať
GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016
Obchod – prevádzkareň predávajúceho v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby
Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určia spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty
Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je Dr. Subotić,s.r.o. so sídlom Rovná 33/4, 90050 Hrubá Borša, IČO: 35732628, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov môžete nás kontaktovať:
a) telefonicky na tel. Číslo 0905 714 200,
b) e-mailom na drsubotic@subotic.sk,
c) poštou na adrese sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

 

Názov spracovateľskej operácie, Účel spracúvania osobných údajov, Kategória osobných údajov, Právny titul spracúvania Doba uloženia údajov, Ďalší príjemcovia

Spracovanie osobných údajov na základe objednávky dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón zmluvný vzťah – plnenie zmluvy do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. dva roky prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

Vystavovanie faktúr a ich archivácia zákonom stanovená evidencia meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy 10 rokov kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

Registrácia zákazníckeho účtu evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby s registráciou 5 rokov - nie sú

Zasielanie noviniek e-mailom zasielanie obchodných oznámení e-mailom e-mail súhlas dotknutej osoby 5 rokov, resp. do odvolania - nie sú

Zasielanie noviniek SMS správou zasielanie obchodných oznámení SMS správou telefónne číslo súhlas dotknutej osoby 5 rokov, resp. do odvolania -  nie sú

Evidencia zákazníkov súťaže kontaktné údaje zapojených účastníkov meno, priezvisko, titul, adresa dodacia, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby 2 roky Facebook Inc.

Evidencia obchodných partnerov informácie o obchodných partneroch spoločnosti meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby 5 rokov od poslednej obchodnej transakcie nie sú

Uchádzač o zamestnanie informácie zo získaných životopisov uchádzačov o zamestnanie meno, priezvisko, titul, vzdelanie, e-mail, telefón, prac. skúsenosti súhlas dotknutej osoby 1 rok nie sú

Mzdová a personálna agenda kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod. príslušníkoch zákonný dôvod max. 50 rokov v prípade kontroly Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne

Evidencia reklamácií informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail zákonná povinnosť prevádzkovateľa 3 roky v prípade kontroly SOI

Evidencia odstúpení od zmluvy informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail oprávnený záujem prevádzkovateľa 3 roky v prípade kontroly SOI

Vybavovanie otázok zákazníkov poskytovanie informácií klientom titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón plnenie predzmluvných vzťahov 1 mesiac nie je

Hodnotenie „Overené zákazníkmi" hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov číslo objednávky, e-mailová adresa oprávnený záujem prevádzkovateľa jedno rázovo Heureka Shopping, s.r.o.

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach zvyšovanie kvality internetového obchodu IP adresa návštevníka e-shopu oprávnený záujem prevádzkovateľa po podania námietky max. 3 roky Google

Odovzdávanie informácií k platbe zaslanie údajov k vykonania platobnej transakcie e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky pre účely plnenia zmluvy jednorazové poskytnutie Tatra Banka, a.s

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb definované sú v jednotlivých formulároch súhlas dotknutej osoby do odvolanie súhlasu max. však 2 roky poskytovateľ napr. Google (pre Google Docs)

Vernostný program Poskytovanie zliav stálym nakupujúcim meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mail, telefón súhlas dotknutej osoby 5 rokov od posledného nákupu nie je

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od Vás, nie od iných zdrojov.

Aká máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Vaše právo Upresnenie práva

na informácie máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

na prístup k údajom môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

na opravu v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, m§žete požadovať o ich opravu aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

na vymazanie ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže, to neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

obmedzenie spracovania týka sa iba v prípade ak údaju sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

na odvolanie súhlasu so spracovaním sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

na prenos osobných údajov pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov

na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

právo podať podnet na dozorný orgán v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

Ako je možné uplatniť si svoje práva?
Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:
a) e-mailom,
b) osobne,
c) poštou.
Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

Ako zabezpečujeme ochranu a uchovávame údaje?
Osobné údaje sú pred prístupom neoprávnených osôb. zničeniu, poškodenia alebo strane zabezpečené v offline ako aj online režime, pričom používame náročné elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

Používate profilovanie?
Profilovanie nie je používané.

Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?
Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich dokážeme Vás rozlíšiť od iných používateľov a tak Vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky.
Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

 • a) dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača
  b) trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia Vaše meno a heslo na stránku ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú ale musíte ich vymazať manuálne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

 • a) nutné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.
  b) dôležité – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) Vaše prihlasovacie údaje
  c) analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu
  d) reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy
  e) technické – slúžia na zabezpečenia sledovania súhlasu s reklamnými cookies
  Nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorí používate.

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci prevádzkovatelia, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinný dodržiavať striktné pravidlá ochrany Vašich osobných údajov to isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorenú príslušnú zmluvu.

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?
Ide o:

 • - Chartu základných práv Európskej únie
  - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
  - Ústava Slovenskej republiky
  - Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kto je Vašou zodpovednou osobou?

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať však priamo na našu spoločnosť.

Kto Vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane správy web stránky) Dr. Subotić,s.r.o. so sídlom Rovná 33/4, 90050 Hrubá Borša, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) Dr. Subotić,s.r.o. so sídlom Rovná 33/4, 90050 Hrubá Borša, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru Dr. Subotić,s.r.o. so sídlom Rovná 33/4, 90050 Hrubá Borša, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter)
a) Dr. Subotić,s.r.o. so sídlom Rovná 33/4, 90050 Hrubá Borša, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
b) SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 62500 Brno, IČO: 29210372, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)
Zasielanie noviniek SMS správou (SMS newsletter) Dr. Subotić,s.r.o. so sídlom Rovná 33/4, 90050 Hrubá Borša, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR
Poskytovateľom serverovej služby
Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) Ing. František Nižňanský – NISO, Mudroňova 69, 81103 Bratislava, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Môžem nakúpiť ak mám menej ako 16 rokov?
Nie.

Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov, avšak ak ti rodič dovolil používať našu stránku vrátanie vykonania nákupu na ňom v tomto prípade môžeš nakúpiť.